Disclaimer

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website zijn gebaseerd op eigen ervaringen van de auteur. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.

De auteur van deze website wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand. Ook wijst de auteur elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (psychische, emotionele en fysieke) gevolgen van (onjuiste) toepassing van adviezen, oefeningen en technieken van de hand. De adviezen, oefeningen en technieken dienen slechts toegepast te worden indien men psychisch en lichamelijk in goede gezondheid verkeert. Mocht u twijfelen, raadpleeg dan eerst uw arts.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van de teksten, oefeningen en technieken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopie├źn, of op welke andere manier dan ook, zonder de nadrukkelijke toestemming van de auteur. Als je anderen wil attenderen op de teksten op deze site, gebruik dan linken naar, of een vermelding van het webadres van de betreffende pagina om dat te doen. Een korte (maximaal drie regels) quote mag je daarbij als introductie gebruiken.

Auteur en webmaster: Gilinde Biezemans